புதன், 12 டிசம்பர், 2012

மீண்ட காதல்


நூலருந்த பட்டம் மீண்டும் கையில் அகப்பட்ட மகிழ்ச்சி சில நாளாக.
வாழ் நாளெல்லாம் நான் வடித்த கண்ணீருக்கு இறைவன் தந்த பரிசாக.

வியாழன், 6 டிசம்பர், 2012